Politisk stormvarsel

Politisk stormvarsel

Om bloggen

Denne bloggen er ei forlenging av politikksida mi på www.framilyset.com

Namnet på bloggen er meint å gi eit hint om at det støtt skjer ting i internasjonal politikk som kan få stygge konsekvensar også for norske arbeidsplassar...

I 2013 og 2014 særleg forhandlingane om ein frihandelsavtale TISA som Noreg er med på trass i at det skjer utanfor WTO.

(Kommentarar til innlegga kan skrivast ved å trykke på "Comments" under innlegga.)

Storoffensiv for handelsliberalisering.

Farleg liberalismePosted by Odd Tarberg Thu, January 30, 2014 15:13:08

Det siste året har vi vore vitne til opptrappinga av ein storoffensiv for meir internasjonal handelskonkurranse. Eller rettare sagt: dei fleste er IKKJE vitne til at dette skjer, fordi dette blir gjort på ein utspekulert og udemokratisk måte.

Det som har skjedd det siste året, er at parallelt med at det vart forhandla fram ein ny handelsavtale i WTO (Bali, desember 2013), som vanskeleg kan tolkast som anna ein ein siger for dei multinasjonale selskapa, så har dei same ultraliberalistiske kreftene fått i gong forhandlingar utanfor WTO på to frontar. Den eine er TTIP, Transatlantisk Trade and Investment Partnership, som er forhandlingar mellom EU og USA om, på breid front, å få bort så mange “handelshindringar” som råd mellom desse to økonomiske regionane. Dette vil verte eit “partnerskap” som meir er å rekne for ei krigserklæring dersom vi ser på kva konsekvensar dette vil få for arbeidsplassane i form av rå handelskonkukrranse... (Kompleterer dette innlegget med å ta med at USA også har fått i gong forhandlingar om ein tilsvarande avtale for Stillehavsområdet kalla TPP, The Trans-Pacific Partnership, som gjeld Australia, Brunei, Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, the United States, and Vietnam.)

Det andre angrepet kjem altså no parallelt i form av forhandlingar om ein handelsavtale spesielt om tenester, og denne gongen mellom ei stor gruppe land, mellom dei EU, USA, Australia, Canada, og, skuffande nok, også Noreg.

Det faktum at desse forhandlingane kjem i gong på same tid som det har foregått forhandlingar om ny avtale på dei same områda innanfor WTO, viser styrken i offensiven frå ultraliberalistane denne gongen. Det at TTIP- og TISA-forhandlingane skjer utanfor WTO-systemet, er i seg sjølv ein trussel mot det overnasjonale regelverket som WTO er tenkt å vere. Strategien er tydeleg å stille dei landa som ikkje er med i desse forhandlingane, overfor ein situasjon som tvingar dei til å akseptere vilkår dei no vegrar seg for innanfor WTO.

Frå fleire hald kjem det sterk kritikk av desse forhandlingane. Mellom anna for manglande openheit, og først og fremst fordi alt i desse avtalane går i favør av dei store kapitalsterke investorane. Det er uråd å sjå, for eksempel i dei norske “initial offers” til TISA-avtalen, noko som vil styrke arbeidstakarrettane i høve til situasjonen slik den er i dag. Risikoen for det motsette er derimot innlysande. Sjå evt denne linken: http://ourworldisnotforsale.org/en/signon/international-civil-society-sends-letter-governments-opposing-proposed-trade-services-agreeme

Det er elles interessant å registrere at både TTIP og TISA-forhandlingane “seglar under falsk flagg”. Som nemnt blir frikonkurranseavtalen som EU og USA forhandlar om seg i mellom, kalla “Partnerskap”, medan realiten altså vil verte rå handelskonkurranse. Og når det gjeld TISA- avtalen, så har landa som forhandlar kalla seg “Really Good Friends of Services”. Dei er sjølvsagt ikkje gode vener med anna enn den profitten investorane ser utsikter til å ta ut av tenestesektoren. Nytale er eit godt uttrykk for slik språkbruk..

Og desse TISA-forhandlingane er altså Norge langt inne i. Og det uten den minste politiske debatt.

  • Comments(0)//varsel.framilyset.com/#post4